Skip to content

Politik kont diskriminasyon, pèsekisyon ak pratik anbochaj/ aèvis yo

Kreyòl ayisyen (Haitian Creole) | DÈNYE REVIZYON NAN DAT 01/01/2022

Rapòte yon pwoblèm bay biwo ekite ak enklizyon an nan uofr.us/padh-report.

Politik kont diskriminasyon ak pèsekisyon (PADH) aplikab pou: Pèsonèl anseyan; pèsonèl; rezidan; bousye; nomine pos-doktoral; anplwaye ki etidyan; etidyan(1); entèn (peye oswa pa peye); benevòl; ansanm ak pou tout vizitè yo (ki gen ladan pasyan, antreprenè ak founisè) bay nenpòt kanpis inivèsite a, enstalasyon epi/oswa pwopriyete, epi bay aktivite ak evènman inivèsite a esponsorize, kèlkeswa si yo sou pwopriyete inivèsite a ou pa.

Inivèsite a plwaye devan anpil lwa federal ak lwa eta a ki entèdi diskriminasyon ak pèsekisyon ki baze sou divès kategori pwoteje epi entansyon politik sa a se pou konfòme li ak tout ladan yo. Lwa sa yo gendwa mande pou yo jere sèten plent yo anrejistre an vèti politik sa a daprè yon lòt poltik inivèsite a (egzanp, politik atik IX inivèsite a). Biwo ekite ak enklizyon inivèsite a pral evalye tout plent yo prezante an vèti politik sa a epi detèmine pwosesis ki pi apwopriye a pou jere preyokipasyon moun lan.

(1)Politik sa a pa ka itilize pou plent kont etidyan yo. Pou plent kont etidyan yo, Estanda sou konpòtman etidyan yo aplikab oswa Politik sou move konpòtman seksyèl etidyan (Student Sexual Misconduct Policy) ak pwosesis ki asosye a aplikab. Al gade sit wèb Konpòtman etidyan an.

I. Poltik ak deklarasyon sou politik la

Inivèsite a angaje pou l kenbe yon lye travay ak yon anviwònman kote pa gen diskriminasyon ak pèsekisyon. Pou kore vizyon ak valè li yo ansanm ak angajman li pou tout moun gen menm opòtinite egalego (jan sa dekri nan politik 100 a: Valè nan lye travay ak politik pou tout moun gen menm opòtinite egalego, University of Rochester deklare Deklarasyon sou politik ki annapre yo:

A. Deklarasyon kont diskriminasyon ak pèsekisyon

Inivèsite a entèdi diskriminasyon ki baze sou laj, koulè po, andikap, klasman antanke viktim vyolans nan kay, etnisite, idantite oswa ekspresyon jann ki gen ladan idantite transjan ak ekspansyon jann, enfòmasyon jenetik, estati sivil, estati familyal oswa priz desizyon sou sante repwodiktif yon moun, klasman antanke militè / veteran, orijin nasyonal, ras (ki gen ladan l estil kwafi), relijyon / kwayans (ki gen ladan l atik relijye ak pwal nan figi tankou bab), fi oswa gason, oryantasyon seksyèl, sitwayènte, kazye jidisyè oubyen nenpòt lòt kategori lalwa pwoteje (apre sa nenpòt nan kategori sa yo pral refere antanke « Kategori pwoteje »). Nou pa p tolere diskriminasyon oswa pèsekisyon ki baze sou yon kategori pwoteje epi yo pral konsidere sa kòm yon move konpòtman ki debouche sou yon sanksyon disiplinè.

Disckriminasyon oswa pèsekisyon dapre an vèti politik sa a pa gen ladan konpòtman ki enjis oswa inapwopriye ki pa baze sou yon kategori pwoteje; egzanp, plent akòz grosyèrte oswa ensilt ki pa an rapò ak yon kategori pwoteje oswa pwoblèm nepotism dwe regle pa lòt mwayen (egzanp, depatman resous imèn, yon sipèvizè, medyatè ombud).

Desizyon ki anonse konsènan si wi ou non yon moun pa t respekte PADH la sou labaz akizasyon konpòtman ki ka konstitye zak kriminèl tou fèt sèlman pou detèmine si yo pa t respekte politik sa a. Estanda pou evalye yon vyolasyon politik sa a pa menm ak estanda legal disten ki nesesè pou etabli responsablite penal.

B. Deklarasyon entèdiksyon reprezay

Inivèsite a entèdi reprezay kont yon moun ki pote plent oswa ki opoze zak li entèprete antanke zak diskriminasyon oswa pèsekisyon, ikonpri moun ki patisipe nan nenpòt envestigasyon oswa plent a polin vèti politik sa a oubyen dapre lòt pwosedi ki konsène yon reklamasyon ki baze sou yon kategori ki pwoteje. Nou pa p tolere reprezay epi li pral konsidere kòm yon move konpòtman ki debouche sou yon sanksyon disiplinè.

C. Deklarasyon atik IX

Inivèsite a konfòme li ak atik IX amannman nan edikasyon nan lane 1972, ki entèdi diskriminasyon ki baze sou sèks yon moun (ki gen ladan pèsekisyon seksyèl ak vyolans ki baze sou sèks yon moun) nan pwogram ak aktivite inivèsite a ansanm ak reprezay pou prezante reklamasyon akòz diskriminasyon ki baze sou sèks yon moun. Nou pa p tolere diskriminasyon ki baze sou sèks yon moun epi yo pral konsidere sa kòm yon move konpòtman ki debouche sou yon sanksyon disiplinè. Rekèt ki konsène aplikasyon atik IX la ak plent ki baze sou kèks yon moun ta dwe prezante devan kowòdinatè atik IX inivèsite a, titleix@rochester.edu. Prezante kesyon konsènan aplikasyon atik IX opre kowòdinatè atik IX la oswa bay Biwo dwa sivik (OCR) Depatman edikasyon Etazini Damerik la nan biwo New York li nan (646) 428-3800 oswa nan syèj nasyonal li ki nan (800) 421-3481; TTY: (800)-877-8339Gen enfòmasyon adisyonèl ki disponib

II. Relasyon ak prensip libète akademik ak libète ekspresyon

Pou University of Rochester kapab jwenn siksè, sa depannde yon anviwònman ki pwomouvwa lide dinamik ak kreyativite entelektyèl. Sa mande yon atmosfè kote yo kapab eksprime ak pale sou diferan lide. Inivèsite a eseye bay yon kad ki respekte kontribisyon tout moun nan kominote a, ki ankouraje devlopman entelektyèl ak pèsonèl epi ki ankouraje lib echanj lide yo. Politik sa a se pa pou antrave kontni ekspresyon, diskisyon, deba, ak dyalòg nan salklas, sou kanpis oswa nan nenpòt fowòm inivèsite a ki rezonableman lye ak aktivite akademik oubyen politik, atistik ak ekspresyon boza vizyèl. Inivèsite a pral pwoteje libète akademik ak ekspresyon atistik nan aplikasyon politik sa a. Sepandan, li entèdi pou itilize lapawòl oswa ekspresyon pou diskrimine kont moun politik sa a pwoteje oswa pou itilize lapawòl pou kreye yon anviwònman negatif pou aprann, travay oswa viv sou kanpis pou moun politik sa a pwoteje.

III. Definisyon tèm ki referanse nan politik sa a

Definsyon ki annapre yo se pou ede moun konprann pi byen sans sèten tèm, jan yo itilize yo nan politik sa a:

A. Diskriminasyon

Gen diskriminasyon ki fèt lè gen yon aksyon oswa desizyon negatif oswa yo trete yon moun oswa gwoup moun diferaman poutèt yon kategori ki pwoteje oswa poutèt yon afilyasyon / asosyasyon yo kwè moun lan genyen oswa moun lan genyen vreman ak lòt moun nan yon kategori ki pwoteje.

B. Pèsekisyon

Pèsekisyon se yon fòm diskriminasyon ki gen ladan konpòtman vèbal, alekri, fizik, oswa elektwonik ki:

 1. pa byenvni – viktim lan pa t swete;
 2. rive paske moun lan/yo ki sibi tretman sa a fè pati yon kategori moun ki pwoteje lè konpòtman an te rive; epi
 3. depase nivo sa yon moun rezonab, ki viktim pèsekisyon ak menm karakteristik ki pwoteje yo, ta konsidere kòm yon senp kontraryete oswa yon bagay ki enkonvenyan men ki pa grav.

Pèsekisyon, ki gen ladan pèsekisyon seksyèl, ka rive ant nenpòt moun, kèlkeswa sèks, jann oswa si yo manm yon kategori ki pwoteje. Politik sa a pwoteje anplwaye, entèn ki peye ak sa ki pa anplwaye, ansanm ak antreprenè endepandan ak moun konpayi a angaje kote konpayi sa yo ap founi sèvis bay inivèsite a ak etidyan yo, nan mezi aksyon yo anba kontwol oswa responsablite legal inivèsite a. An vèti politik sa a, moun ki fè zak pèsekisyon yo gendwa se siperyè, sibòdone, kolèg travay, pèsonèl anseyan, antreprenè endepandan, travayè anba kontra, founisè, kliyan oswa vizitè yo ye.

Pèsekisyon ilegal pa limite sèlman sou teritwa pwopriyete inivèsite a. Li ka rive pandan yon moun ap vwayaje pou inivèsite a oswa nan evènman oswa fèt inivèsite a òganize. Egzanp, lè anplwaye yo fè koutfil, tèks, imèl, ak sèten izaj medya sosyal kapab konsistye pèsekisyon ilegal sou lye travay kont yon lòt moun, menmsi yo rive lwen lye travay la, yo fèt ak aparèy pèsonèl oswa aprè lè biwo yo.

Egzanp konpòtman ki ka konsidere kòm pèsekisyon:

Pèsekisyon ki baze sou yon kategori ki pwoteje ki kapab konsititye pèsekisyon oswa ki debouche sou plent akòz pèsekisyon, men ki pa limite ak sa ki annapre yo:

 • Vyolans fizik, menas vyolans fizik, entimidasyon fizik oswa talonnen.
 • Prezans materyèl ki degradan nan lye travay la, ki gen ladan prezans sou konpitè travay la, medya sosyal, selilè, oubyen nenpòt lòt zòn ki vizib pou lòt manm kominote inivèsite a, tankou pa egzanp:
 • Imaj, foto, afich, oubyen objè; egzanp, tikomik, poupe oswa atik ki degradan;
 • Tèks, grafiti oubyen mesaj alekri pou kraponnen; tankou ensilt, joure oswa menas.
 • Lòt konpòtman tankou blag ki degradan, deklarasyon rabesan, ensilt ak joure oubyen aktivite ki ranfòse estereyotip.
 • Entèfere, detui oswa domaje pòs travay, zouti oswa ekipman yon moun oubyen entèfere nenpòt lòt fason ak kapasite yon moun pou l fè djòb li;
 • Kòmante sou karakteristik fizik, rad oswa mòdvi yon moun yon fason ki degradan pou yon moun sou labaz apatenans yo nan yon kategori ki pwoteje;
 • Sabote travay yon moun poutèt moun lan fè pati yon kategori ki pwoteje; oswa
 • Tizonnen, rele, oswa joure poutèt moun lan fè pati yon kategori ki pwoteje.

PÈSEKISYON SEKSYÈL

Pèsekisyon seksyèl se yon fòm pèsekisyon ki ilegal, jan sa defini anlè a. Pèsekisyon seksyèl gen ladan pwopozisyon seksyèl oswa demann pou favè seksyèl oubyen lòt zak / konpòtman fizik ki gen yon nati seksyèl oswa ki baze sou sèks, lè:

 1. akseptasyon konpòtman an vin swa eksplisitman oswa enplisitman yon egzijans oswa yon kondisyon pou yo anboche moun lan oswa pou li kapab jwenn siksè akademik;
 2. akseptasyon oswa rejeksyon konpòtman sa a itilize kòm fondeman pou pran desizyon konsènan anbochaj ki afekte anplwa yon moun; oswa
 3. konpòtman an gen pou objektif oswa efè pou li entèfere yon fason ki pa rezonab ak pèfòmans nan travay oswa pèfòmans akademik yon moun oswa ki kreye yon anviwònman travay oswa akademik ki kraponnen, ki ostil oswa ki ofanse.

AGRESYON SEKSYÈL

Agresyon seksyèl se yon pèsekisyon seksyèl ki gen ladan nenpòt zak seksyèl fizik ki komèt kont yon moun kont volonte li, lè moun sa a pa t bay konsantman klè ak volontè li oswa lè moun sa a pa kapab bay konsantman li poutèt li pran dwòg oswa alkòl oubyen akòz yon andikap entelektyèl oswa yon lòt kalite andikap. Agresyon seksyèl gen ladan, men se pa sa sèlman, kadejak, kou e blesi seksyèl, kowèsyon seksyèl (zak kote yo mete presyon oswa yo fòse yon moun pou l gen yon kontak seksèl ak yon lòt moun ki deja refize), ansanm ak nenpòt lòt zak vyolans seksyèl.

Men egzanp konpòtman ki ka konsidere kòm pèsekisyon seksyèl

Konpòtman ki ka konsititye pèsekisyon seksyèl oswa ki ka debouche sou plent poutèt pèsekisyon seksyèl, men ki pa limite ak sa ki annapre yo:

 • Zak fizik ki gen yon nati seksyèl, tankou:
 • Vyolans seksyèl (kadejak, kou e blesi seksyèl, agresyon seksyèl, vyolans ant menaj, vyolans nan kay, molestasyon) oubyen eseye komèt vyolans seksyèl;
 • Manyen, penche, tape dousman, bo, kwoke, sezi, fwote kont kò lòt moun lan oswa pwente dwèt sou kò oswa rad lòt moun lan pa t swete oswa ki fèt ekspre.
 • Avans oswa pwopozisyon seksyèl moun lan pa swete, tankou:
 • Demann favè seksyèl ki akonpaye pa menas / pwomès enplisit oswa eksplisit ke refi oswa akseptasyon yon moun pral enpakte estati, salè, avansman, evalyasyon pèfòmans, pwomosyon oswa lòt avantaj oswa dezavantaj yon moun;
 • Presyon sibtil oswa evidan pou aktivite seksyèl moun lan pa swete;
 • Drage moun lan seksyèlman (ki gen ladan devizaje, gade yon fason ki degoutan oswa presyon pou fè entèraksyon sosyal);
 • Jès, bri, remak, blag, oswa kòmantè ki oryante seksyèlman sou seksyalite yon moun.
 • Prezans materyèl seksyèl oswa ki degradan seksyèlman nenpòt kote nan travay la, pa egzanp men se pa sa sèlman, foto, afich, kalandriye, grafiti, objè, materyèl pwomosyonèl, liv oubyen magazin oswa lòt imaj eksplisit, degradan oubyen pònografik. Sa gen ladan prezans sou konpitè nan travay la, selilè, oswa nenpòt lòt kote ki vizib pou lòt manm kominote inivèsite a.
 • Aksyon ostil kont yon moun akòz sèks moun sa a, oryantasyon seksyèl, idantite oswa ekspresyon seksyèl li, ki gen ladan idantite transjan ak idantite jann ekspansiv, swa fasafas oswa atravè lòt mwayen, tankou:
 • Entèfere, detui oswa domaje pòs travay, zouti, oswa ekipman yon moun oubyen entèfere nenpòt lòt fason ak kapasite yon moun pou l fè djòb li akòz sèks moun lan;
 • Fè kòmantè sou kò, rad, oswa mòdvi yon moun, ki gen enplikasyon seksyèl oswa ki degrade seksyalite oswa jann moun lan;
 • Sabote travay yon moun poutèt sèks moun lan; oswa
 • Tizonnen, rele, oswa joure poutèt sèks moun lan.

C. Reprezay

Reprezay se yon aksyon inivèsite a oswa yon manm kominote inivèsite a pran ki ta konvenk yon moun rezonab pou li pa pote plent oswa pou li pa patisipe nan pwosesis plent lan. Yon aksyon se reprezay si yo fè li paske moun ki viktim lan t ap fè yon aktivite ki pwoteje. Aktivite ki pwoteje yo gen ladan, men se pa sa sèlman: (1) plenyen pèsonèlman poutèt oswa opoze sa yo kwè ki diskriminasyon oswa pèsekisyon poutèt yon kategori ki pwoteje; (2) temwaye, asiste oswa patisipe nan yon envestigasyon, pousuit jidisyè, odyans, oswa pwosè ki baze sou yon reklamasyon poutèt diskriminasyon oswa pèsekisyon ki baze sou yon kategori ki pwoteje; oswa (3) egzèse dwa daprè yon règ ki konsène yon kategori ki pwoteje.

Egzanp konpòtman ki ka konsidere kòm pèsekisyon:

Selon sikonstans yo, men kèk egzanp reprezay, men se pa sa sèlman:

 • Mande si yon moun fè oubyen pa fè yon aktivite ki pwoteje oswa mete yon moun sou kote si moun sa fè aktivite ki pwoteje;
 • Menas pou revoke, transfere epi chanje lye travay yon moun, ba li move evalyasyon pèfòmans, refize ba li yon pwomosyon oswa yon kontra dire ilimite antanke pwofesè, refize ba li avantaj travay, degrade, sispann oswa revoke li;
 • Yon eskalasyon nan konpòtman tizonnaj akòz yon plent;
 • Fè fo rapò bay otorite leta yo (egzanp, lapolis, ajans ki bay lisans oswa akreditasyon);
 • Menas pou depòtasyon, demare pwosesis la avèk otorite imigrasyon; oswa
 • Aksyon akademik negatif kont yon etidyan ka gen ladan yon pi move nòt, yon move rekòmandasyon, kòmantè negatif sou elèv la nan reyinyon akademik oswa konferans oubyen limite yon opòtinite akademik.

D. Lòt tèm

« Idantite oswa ekpresyon jann » siyifi idantite seksyèl reyèl oswa idantite piblik la panse li genyen, aparans, konpòtman, ekspresyon oswa lòt karakteristik ki gen pou wè ak jann li, kèlkeswa ki sèks ki te asiyen moun sa a pandan nesans li, ikonpri men se pa sa sèlman, lefèt li transjan. Idantite ki gen pou wè ak jann yon moun gendwa enkli idantifikasyon ak plis pase yon jann oswa li pa idantifye ak okenn jann (ni fi ni gason).

« Pleyan » siyifi moun ki te pote plent an vèti politik sa a, epi « defandè » siyifi moun yo akize ki te gen konpòtman ki swadizan pa respekte politik sa a.

IV. Pwosedi pou plent ak envestigasyon yo(2)

Nou ankouraje manm kominote inivèsite a pou yo rapòte diskriminasyon, pèsekisyon oswa reprezay. Sa gen ladan manm kominote inivèsite a ki santi yo te viktim konpòtman ki pa respekte politik sa a oswa ki te temwen oswa ki te vin okouran de yon sitiyasyon yo panse ki pa respekte politik sa a.

Pèsonèl administrasyon ak sipèvizyon ansanm ak patnè komèsyal resous imèn ki obsève, resevwa, oswa pran konesans rapò oswa preyokipasyon konsènan diskriminasyon, pèsekisyon oswa reprezay ki fè pati nan politik sa a dwe denonse preyokipasyon oswa rapò sa yo, konfòmeman ak pwosedi sa a, depi yo fè obsèvasyon sa a oswa depi yo te vin konnen preyokipasyon sa a.

Pou rezon politik sa a, konfòmite ak obligasyon pou fè rapò sa a gen ladan rapidman (jeneralman nan 48è oplita) rapòte bay Biwo ekite ak enklizyon an epi kowopere avèk epi founi enfòmasyon ki mande yo bay Biwo ekite ak enklizyon an. Pèsonèl administrasyon ak sipèvizyon epi Patnè komèsyal resous imèn ki manke denonse epi ki eksprè pèmèt kontinyasyon konpòtman ki konstitye diskriminasyon, pèsekisyon, oswa reprezay an vèti politik sa a pral sibi yon sanksyon disiplinè. Lè enfòmasyon revele bay anplwaye inivèsite a alòske y ap aji nan kapasite ofisyèl yo pandan y ap bay sèvis ki konfidansyèl (konseye sante mantal, klèje, founisè swen medikal, ak terapis pou viktim kadejak), obligasyon pwofesyonèl yo kontwole, epi yo pa oblije fè rapò kòm sipèvizè an vèti politik sa a.

Konsènan politik sa a, pèsonèl administrasyon ak sipèvizyon gen ladan:

 • Tout anplwaye ki gen responsabilite sipèvizyon sou anplwaye yo, tankou pa egzanp, etidyan ki anplwaye ansanm ak manm pèsonèl anseyan an;
 • Tout pèsonèl anseyan;
 • Ajan pou divèsite ak enklizyon;
 • Ombud;
 • Envestigatè prensipal sou yon sibvansyon oswa yon kontra (anplwaye sa yo aji kòm sipèvizè moun ki nan laboratwa oswa nan rechèch ki anba responsabilite yo);
 • Moun yo deziyen kòm yon otorite sekirite sou kanpis la (Campus Safety Authority, CSA) an vèti lwa Clery Act; ak kowòdinatè adjwen atik IX
 • Moun ki travay nan youn nan depatman / biwo ki annapre yo:
  • Depatman sekirite piblik
  • Biwo lavi etidyan nan chak nan lekòl inivèsite a, oswa
  • Depatman lavi rezidansyèl

Yo pral jere tout plent oswa rapò ki konsène pèsekisyon oswa diskriminasyon ki baze sou yon kategori ki pwoteje oswa ki gen pou wè ak reprezay, dapre pwosesis ki prezante nan politik sa a.(3)

Plent ki fèt an vèti politik sa a gendwa prezante devan Biwo ekite ak enklizyon swa aloral oswa alekri bay prezidan depatman, dean, direktè, sipevizè dirèk, Biwo resous imèn, yon ombud inivèsite a, oswa biwo avoka a. Inivèsite a pral travay pou minimize kantite fwa yon moun ap dwe esplike baz plent yo oswa repons yo pou yon plent, konfòmeman ak pibon pratik yo. Moun ki resevwa yon plent, jan sa endike anlè a, pa ta dwe poze kesyon klarifikasyon konsènan preyokipasyon an, men alaplas yo ta dwe kolekte enfòmasyon limite ki kont pou refere plent lan opre Biwo ekite ak enklizyon an san pèdi tan depi yo vin okouran pwoblèm lan, kèlkeswa swadizan konpòtman ki te rive a. Plent ki prezante bay Biwo ekite ak enklizyon an dwe pou yo fèt nan yon rapò alekri. Yon moun gendwa soumèt yon plent san li pa bezwen bay idantite li (anonim). Byenke nou fè tout sa nou kapab pou pwoteje zafè prive tout pati yo, nou pa ka garanti zafè yo ap rete sekrè (konfidansyalite).

Moun ki pa sèten obligasyon yo genyen pou fè rapò an vèti politik sa a ta dwe rapòte enfòmasyon yo kanmenm bay Biwo ekite ak enklizyon an. Gen egzanp sitiyasyon kote yon rapò gendwa nesesè enkli nan definisyon sou diskriminasyon, pèsekisyon, ak reprezay w ap jwenn nan seksyon III. Kesyon konsènan fè plent ak sa pou atann pandan yon envestigasyon dwe prezante devan Biwo ekite ak enklizyon an nan PADH@Rochester.edu. Tout rapò ki resevwa ki pa antre nan chan aplikasyon politik sa a pral refere bay biwo responsab apwopriye a.

Kèlkeswa fason rapò a fèt, inivèsite a pral gade epi reponn tout preyokipasyon ak plent de bònfwa ki prezante an vèti politik sa a rapid jan sa posib epi inivèsite a pral pran tout mezi pou jwenn yon solisyon, jan sa nesesè. Biwo ekite ak enklizyon an pran envestige rigourezman ak san paspouki tout plent prezante devan atansyon li epi li pral detèmine si yon rapò envestigasyon dwe prepare konfòmeman ak pwosedi ki dekri annapre a. Lè inivèsite a kapab abòde efikasman yon preyokipasyon san li pa bezwen prepare yon rapò envestigasyon, inivèsite a pral rezoud plent yo grasa yon kalite rezolisyon, ki gen ladan men se pa sa sèlman, aksyon disiplinè, edikasyon, medyasyon, ak pratik pou retabli sitiyasyon an. Yo gendwa rezoud yon plent san pa gen rapò envestigasyon ki fèt depi toulede pati yo mete yo dakò oswa daprè enstriksyon prezidan resous imèn oswa vis-prezidan ekite ak enklizyon an oswa moun yo deziyen, sou labaz sikonstans inik pou chak ka.

Inivèsite a pral eseye tèmine tout envetigasyon nan 90 a 120 jou apre li resevwa plent lan. Biwo ekite ak enklizyon pral bay mizajou regilyèman nan ki pwen plent lan rive bay pati yo pandan dire envestigasyon an. Mezi pwoteksyon tanporè gendwa mete anplas, jan yo deside ki apwopriye.(4) Envestigasyon an pral tipikman enkli yon entèvyou ak pleyan an, defandè a, entèvyou lòt temwen ki gen enfòmasyon konsènan plent lan, epi, selon pouvwa diskresyonè envestigatè a, rasanbleman tout dokiman ki valab yo.

Envestigasyon ki fèt an vèti politik sa a estrikteman entèn. Sepandan, pati ak temwen yo gendwa gen yon moun pou sipòte yo ke yo chwazi yomenm, epi moun sa a pa yon pati ni yon temwen, epi li pral prezan pandan tout pati nan patisipasyon yo nan pwosesis la. Moun sa yo otorize pou yo bay sipò pou pleyan oswa defandè a, men yo pa gendwa pale onon yo. Moun ki bay sipò pa gendwa entèveni ni entèfere ak yon entèvyou oswa ak okenn aspè nan pwosesis envestigasyon an. Lè envestigasyon an fini, envestigatè a gendwa prezante yon rapò envestigasyon bay prezidan yon komite ki responsab pou pran yon desizyon (« Prezidan komite a ») (al gade nan Anèks B). Prezidan komite a ta dwe anfèt anonse yondesizyon alekri onon kominte a nan 15 jou ouvrab aprè li resevwa rapò envestigasyon an bay pleyan an, defandè a ak pèsonèl administrativ ki apwopriye a. Pwosedi ak kontni espesifik desizyon an dekri ak plis detay nan pwochen seksyon an.

(2) Si yon plent yo prezante konfòmeman ak politik sa a tonbe nan domèn aplikasyon politik atik IX la, pwosedi envestigasyon ak adjidikasyon politik atik IX la pral sèvi pou rezoud plent lan.

(3) Estaf ak pèsonèl anseyan an pa gendwa itilize pwosedi doleyans resous imèn (politik 160) la epi pèsonèl anseyan an pa gendwa itilize pwosedi doleyans ki dekri nan gid pou pèsonèl anseyan an (Faculty Handbook) pou plenyen osijè diskriminasyon / pèsekisyon ki baze sou yon kategori ki pwoteje oswa reprezay ki gen pou wè ak sa.

(4) Inivèsite a rezève dwa li pou pran mezi pwoteksyon tanporè pou pwoteje moun lè dwa anviwònman travay, aprantisaj, swen pou pasyan, oswa espas kote moun abite bezwen mezi pwoteksyon sa yo. Mezi tanporè pwoteksyon yo gen ladan aksyon tankou plase moun nan konje peye pou yon ti tan, eksklizyon nan pwogram ak enstalasyon, modifye aranjman nan travay, aprantisaj, swen pou pasyan oswa aranjman nan kote yo abite, oubyen enpoze lòt kondisyon nan anviwònman inivèsite a, jan sa nesesè.

V. Desizyon, rekou, ak mezi korektiv yo

Lè yon rapò envestigasyon fini, yo pral voye l opre prezidan komite apwopriye a. Prezidan komite a (gade tablo 1 ki annapre a) dwe konvoke yon komite pou pran yon desizyon si wi ou non fè ki endike nan rapò envestigasyon an konfòm ak yon konklizyon ke politik sa a pa t respekte epi, si wi, ki sanksyon ki apwopriye. Desizyon komite a dwe apwouve pa yon vòt afimatif majorite manm yo. Komite a pral gen ladan omwen yon moun ki nan resous imèn (swa vis-prezidan resous imèn lan oswa moun li deziyen an), yon moun ki nan Biwo ekite ak enklizyon an (swa vis-prezidan Biwo ekite ak enklizyon an oswa moun li deziyen an), yon lidè siperyè ki travay nan lekòl kote plent lan soti, epi yon lidè siperyè ki nan yon lekòl diferan. Anplisdesa, si envestigasyon an gen ladan youn oswa plizyè pati ki manm pèsonèl anseyan an, komite a pral enkli tou yon manm pèsonèl anseyan an ki pa t nonmen administrativman (« nominasyon administrativ » siyifi pozisyon nan nivo dwayen-adjwen oswa nivo ki ekivalan oswa pi wo). Si envestigasyon an konsène youn oswa plizyè pati ki etidyan, komite a pral enkli tou yon lidè siperyè ki gen responsabilite pou zafè ki konsène elèv yo. Yon lidè siperyè defini tankou yon moun ki gen yon tit ki ekivalan ak dwayen (ikonpri adjwen ak asistan), vis-prezidan (ikonpri adjwen ak asistan), prevo / vis-rektè, direktè, chèf, oswa prezidan. Biwo ekite ak enklizyon pral remèt prezidan komite a yon lis moun ki te resevwa bonjan fòmasyon pou yo patisipe nan yon komite. Pèsonèl ki patisipe nan komite a dwe kenbe sekrè enfòmasyon ki te revele pandan konsiltasyon an, konfòmeman ak politik inivèsite a.

Desizyon konsènan vyolasyon politik sa a pral fèt sou labaz estanda preponderans de prèv la. Preponderans de prèv siyifi yon alegasyon gen plis chans pou li vre pase pou li pa vre. Si yo jwenn yon vyolasyon de politik sa a, komite a pral idantifye mezi korektiv ki apwopriye yo ki konsistan ak politik epi ak pratik inivèsite a.

Avan li voye yon korespondans ki gen desizyon an, prezidan komite a pral konseye pati moun ki patisipe nan komite k ap pran desizyon an. Prezidan komite a pral emèt yon korespondans desizyon onon komite a. Desizyon sa a ki voye bay pleyan an ak defandè a, pral gen ladan yon rezime sou rezilta envestigasyon an epi li pral endike si yo te jwenn yon demandè pa t respekte politik sa a. Selon sikonstans yo, desizyon ki voye bayni pleyan an ak ni defandè a pral dekri tout mezi korektiv ki ta dwe pran ansanm ak lòt rekòmandasyon ki baze sou rezilta yo.(5)

Ni pleyan an ni defandè a pral resevwa yon kopi rapò envestigasyon an. Sepandan, aprè yo fin voye desizyon an, pleyan an ak defandè a gendwa konsilte rapò envestigasyon an an pèsòn oswa vityèlman, a kondisyon yo kache enfòmasyon ki ka idantifye moun an vèti lalwa tankou men pa senpleman lwa FERPA ak HIPAA.

Si komite ki pran desizyon an detèmine yon defandè responsab dèske li pa t respekte politik sa a, konsekans ki enpoze yo ap depannde rezilta espesifik ak detay dosye a.

Mezi disiplinè, reyabilitasyon oswa korektiv ki enpoze yo gendwa enkli, jan sa aplikab, men se pa sa sèlman, sa ki annapre yo:

 • Revokasyon
 • Degrade
 • Prezantasyon bay Komite inivèsite a sou titilarizasyon ak privilèj pou revokasyon titillarizasyon oswa abrogasyon kontra
 • Non-renouvèlman kontra
 • Reyasiye / chanje travay
 • Rediksyon nan konpansasyon oswa retni yon ogmantasyon salè oswa lòt resous
 • Revokasyon oswa sispansyon privilèj klinik
 • Revokasyon obligasyon oswa aktivite administratif
 • Dokimantasyon sou vyolasyon ak konsekans nan dosye pèsonèl anseyan ou anplwaye a
 • Fòmasyon obligatwa
 • Sipèvizyon oswa siveyans san rete
 • Sispansyon san salè
 • Mezi disiplinè alekri
 • Rapòte yon vyolasyonpolitik sa a bay otorite apwopriye a ki bay sibvansyon oswa ki bay lisans, si sa nesesè

Yon rezilta kòmkwa konpòtman an pa t vyole politik sa a pa anpeche inivèsite a egzije mezi korektiv, ikonpri men se pa sa sèlman, egzije moun ki te gen konpòtman sa a pran fòmasyon oswa antrènman obligatwa. Inivèsite a pral toujou kapab pran mezi disiplinè, reyabilitasyon, oswa korektiv menmsi pa t gen vyolasyon politik sa a si li te rive nan yon rezilta kòmkwa konpòtman an ki te revele pandan yon envestigasyon 1) te vyole yon lòt politik oswa règinivèsite a oswa 2) pa t vyole politik sa a men sinon li te grav ase pou jistifye yon aksyon disiplinè. Anplisdesa, malgre rezolisyon yon plent an vèti politik sa a, si konpòtman an ki alege oswa revele a te gendwa vyole yon lòt politik oswa règinivèsite a, inivèsite a gendwa demare yon lòt envestigasyon apa ki kapab debouche sou mezi disiplinè, reyabilitasyon, oswa korektiv pou takle konpòtman sa a.

(5) Pou detèmine ki aksyon korektiv pou pran konsènan pèsonèl anseyan an, li pa posib pou revoke titilarizasyon oubyen pou abroje kontra nenpòt manm pèsonèl anseyan an si yo pa respekte pwosesis revokasyon titilarizasyon an ki dekri nan Gid pèsonèl anseyan an.

TABLO I

Plent kont: Prezidan komite a pral:
Yon anplwaye nan pèsonèl anseyan an oswa preyokipasyon pou diskriminasyon ki gen pou wè ak yon pwosesis pou pèsonèl anseyan an Dwayen lekòl la kote defandè a gen nominasyon prensipal la oswa kote pwosesis y ap konteste a baze
Anplwaye nan yon lekòl oswa nan yon kolèj Dwayen lekòl oswa kolèj defandè a
Anplwaye – bibliyotèk River Campus Vice-prevo ak dwayen bibliyotèk la
Anplwaye – laboratwa pou Laser Energetics Direktè laboratwa a pou Laser Energetics
Anplwaye – Memorial Art Gallery Direktè Memorial Art Gallery
Anplwaye – Strong Memorial Hospital Direktè egzekitif Strong Memorial Hospital (oswa moun li deziyen an)
Anplwaye – administrasyon santral Vis-Prezidan divizyon / inite defandè a
(oswa moun li deziyen an)
Bousye oswa kolaboratè (associate) Pos-dokora Ekivalan dwayen etid inivèsitè 2yèm sikl (Graduate Studies) nan lekòl defandè a
Dwayen lekòl oswa kolèj Prevo
Prevo, vis-prezidan siperyè pou syans lasante ak chèf direksyon sant medikal la Prezidan
Prezidan Prezidan, konsèy fidisyè
Vizitè oswa founisè (pa pou lopital) Vis-prezidan siperyè pou finans ak administrasyon (oswa moun li deziyen an)
Pasyan, vizitè oswa founisè nan Strong Memorial Hospital Direktè egzekitif Strong Memorial Hospital (oswa moun li deziyen an)

**Sizokaprezidan konsèy la pa klè apatide tablo ki anlè a, yo pral refere kesyon an devan prevo a pou idantifye yon prezidan komite a.

**Sizoka plent lan kont prezidan komite annegad la oswa oswa nan sitiyasyon kote prezidan komite a te enplike nan desizyon an oswa nan zafè a ki alabaz plent lan, gendwa gen yon konfli denterè epi prevo oswa prezidan an gendwa nonmen yon lòt administratè ki pa gen okenn konfli denterè. Yo pral enfòme pleyan an ki moun ki prezidan komite a lè li depoze plent lan epi. dèke non yo vin disponib, non manm komite a tou, epi pleyan an gendwa mande yon lòt prezidan komite oswa manm komite chak lè gen yon konfli denterè.

VI. Kontestasyon (fè apèl)

Tout pati nan yon envestigasyon ki debouche sou desizyon yon komite bay gendwa konteste desizyon an nan 15 jou ouvrab apatide dat li resevwa desizyon an. Kontestasyon yo se pa pou òganize yon dezyèm envestigasyon oswa pou revwa tout fè yo, men yo limite nan egzaminasyon (1) prèv ki pa t disponib anvan pou envestigatè oswa ajan an (oswa moun li deziyen an); (2) defo grav nan pwosesis ki debouche sou desizyon an; oswa (3) degre gravite oswa karaktè apwopriye aksyon korektiv ki enpoze a. Kontestasyon yo dwe soumèt opre ofisye oswa administratè siperyè apwopriye a, sètadi chèf kabinè prezidan an oswa moun li deziyen an, lè moun ki akize a se yon anplwaye, yon vizitè oswa yon pasyan; prevo a, lè akize a se yon manm pèsonèl anseyan an; epi prezidan an lè akize a se yon ofisye.

Lè kontestasyon an resevwa, ajan oswa administratè siperyè a pral konvoke yon komite revizyon ki gen 3 moun ladan, ki pral enkli ajan oswa administratè siperyè a ansanm ak yon manm ki soti nan resous imèn ak yon manm ki soti nan Biwo ekite ak enklizyon an pou revize kontestasyon an. Patisipan nan komite revizyon kontestasyon an pa gendwa gen ladan yon moun ki te chita nan komite pou pran desizyon ki asosye ak desizyon y ap konteste nan apèl la. Ajan oswa administratè siperyè a ta dwe kominike tipikman desizyon komite revizyon an bay kontestatè k ap fè apèl la 15 jou ouvrab oplita apè li resevwa kontestasyon an. Desizyon komite revizyon kontestasyon an se yon desizyon ki final.

VII. Konfidansyalite

Inivèsite a pral fè tout demach ki rezonab pou pwoteje lavi prive pleyan, defandè, ak temwen yo. Yo pral notifye pleyan, defandè, temwen, ak moun sipò yo si yo revele enfòmasyon konsènan plent oswa envestigasyon an, sa kapab konpwomèt entegrite envestigasyon an, sa gendwa afekte pèsepsyon ak souvni evènman yo epi, nan sèten sikonstans, sa gendwa konstitye yon reprezay kont yon patisipan nan envestigasyon an. Reprezay nan tout sòt se yon vyolasyon pou tèt pa li de politik sa a. Pati yo rete lib pou pataje pwòp eksperyans pa yo, men, pou evite konpwomèt konfidansyalite envestigasyon an, pandan dewoulman envestigasyon an limenm, li rekòmande anjeneral pou limite kantite moun yo pale de zafè yo. Selon sikonstans yo, envestigatè a gendwa pran mezi pou pwoteje entegrite envestigasyon an oswa pou anpeche konpòtman ki pèsevwa kòm reprezay. Apa revelasyon korespondans desizyon an ki te voye bay pleyan ak defandè a, yo pa p pataje rezilta yon envestigasyon ak temwen yo (eksepte pou notifye yo si envestigasyon an fini). Sepandan, prezidan an, Biwo ekite ak enklizyon an oswa prezidan komite a an konsiltasyon ak Biwo afè jiridik, gendwa pataje rapò a oswa lòt enfòmasyon ki te jwenn pandan envestigasyon an, jan lalwa oswa règleman an mande sa oswa jan sa apwopriye nan nenpòt lòt fason.

Pwovizyon sa yo pa anpeche inivèsite a fè rapò agrege, an anonima ki gen pou wè ak politik sa a.

VIII. Rejis dokimantasyon

Dosye envestigasyon konplè a, ikonpri yon kopi tout desizyon ak apèl ki gen pou wè ak yon plent an vèti politik sa a, ansanm ak yon kopi aksyon reyabilitasyon oswa disiplinè yo te pran an repons ak nenpòt plent, pral rete nan Biwo ekite ak enklizyon an. Okenn dokimantasyon ki gen pou wè ak yon envestigasyon, ki gen ladan desizyon an limenm, ta dwe plase nan yon dosye pèsonèl yon moun apa amwenske moun sa a te resevwa konsèy jiridik oswa te sibi yon sanskyon disiplinè kòm konsekans plent ak envestigasyon an. Fich plent ansanm ak tout aksyon reyabilitasyon ki te pran dwe notifye bay Biwo ekite ak enklizyon an.

Si yo pa jwenn okenn vyolasyon politik sa a, men inivèsite a pran lòt mezi disiplinè, reyabilitasyon sowa korektiv sou labaz enfòmasyon li te vin okouran pandan dewoulman yon envestigasyon, resous imèn pral plase dokimantasyon konsènan mezi sa yo nan fich pèsonèl moun sa a, epi li gendwa deside bay sipèvizè, prezidan epi/oswa dwayen moun sa a, jan sa apwopriye.

IX. Avi siplemantè bay anplwaye obligatwa nan eta New York

Eta New York egzije anplwayè yo remèt anplwaye, aplikan, antreprenè endepandan, epi lòt moun k ap travay avèk anplwayè a enfòmasyon konsènan pwoteksyon legal ak solisyon ekstèn konsènan plent akòz pèsekisyon seksyèl. Enfòmasyon sa a make nan anèks B a.

Byenke yon pleyan pa bezwen yon avoka prive pou depoze yon plent devan yon ajans leta oswa yon tribinal, pleyan yo gendwa cheche jwenn konsèy jiridik nan men yon avoka. Biwo resous imèn, Biwo ombud inivèsite a, Biwo afè jiridik, Biwo ekite ak enklizyon, epi kowòdinatè atik IX la kapab reponn kesyon osijè politik sa a, men okenn anplwaye inivèsite a oswa reprezantan kapab founi yon konsèy jiridik bay yon pleyan, defandè, oswa temwen.

Al gade tou nan:

Anèks

Anèks A: Kowòdinatè atik IX ak kowòdinatè adjwen

Pou tout inivèsite a Kate Nearpass, asistan Vis-prezidan pou konfòmite ak dwa sivik / kowòdinatè atik IX

153 Wallis Hall,
(585) 314-5723
titleIX@rochester.edu

Boza, syans, epi jeni Dawn Bruner, kowòdinatè-adjwen
510 Wilson Commons,
(585) 275-4085
Dawn.Bruner@rochester.edu
Eastman School of Music (Lekòl Mizik Eastman) John Hain, kowòdinatè-adjwen
ESM Gibbs Street – Rm. 111,
(585) 274-1020
jhain@esm.rochester.edu
School of Medicine and Dentistry (Lekòl medsin ak swen pou dan) Evelyn Parker, kowòdinatè-adjwen,
600 Elmwood Ave, Rm. 1-4444
(585) 276-7650
Evelyn.Parker@URMC.Rochester.edu
School of Nursing (Lekòl swen enfimyè) Kristin Hocker, kowòdinatè-adjwen,
601 Elmwood Ave., Box SON,
(585) 275-0961
Kristin_Hocker@URMC.Rochester.edu
Lekòl de komès Simon Karen Mach, kowòdinatè-adjwen
202E Schlegel Hall,
(585) 275-8041
karen.mach@rochester.edu
Lekòl Warner Mary Judge, kowòdinatè-adjwen
390 LeChase Hall,
(585) 275-2454
mjudge@Warner.Rochester.edu
Atletism Kristine Shanley, kowòdinatè-adjwen
1115 Goergen Athletic Center,
(585) 275-6277
kristine_shanley@rochester.edu

Anèks B: Avi siplemantè bay anplwaye yo obligatwa nan eta New York

Eta New York egzije anplwayè yo remèt anplwaye, aplikan, antreprenè endepandan, epi lòt moun k ap travay avèk anplwayè a enfòmasyon konsènan pwoteksyon legal ak solisyon ekstèn konsènan plent akòz pèsekisyon seksyèl. W ap jwenn annapre a yon ekstrè politik pèsekisyon seksyèl eta New York la pou tout anplwayè yo nan eta New York.

Pwoteksyon jidisyè ak rekou ekstèn

Pèsekisyon seksyèl nonsèlman entèdi pou anplwayè a, men tou lwa federal, eta a epi, si sa aplikab, lejislasyon lokal entèdi sa tou.

Apa pwosesis entèn kont anplwayè a, anplwaye yo gendwa chwazi tou pou pousuiv rekou legal opre antite leta annapre yo. Byenke yon avoka prive pa kapab depoze yon plent devan yon ajans leta, ou gendwa chèche konsèy jiridik nan men yon avoka.

Anplisde bagay ki define annapre a, anplwaye nan sèten sektè gendwa gen pwoteksyon legal siplemantè.

Lwa eta a sou dwa delòm (State Human Rights Law, HRL)

Lwa sou dwa delòm (HRL), kodifye antanke lwa egzekitif N.Y., atik 15, § 290 e suivan, aplikab pou tout anplwayè nan eta New York ki sible pèsekisyon seksyèl, epi pwoteje anpwaye, estajyè ki touche oswa sa yo ki pa touche ak moun ki pa anplwaye, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Yo gendwa depoze yon plent ki alege yon vyolasyon lwa sou dwa delòm swa opre Divizyon dwa delòm (DHR) oswa devan lakou siprèm eta New York.

Yo gendwa prezante plent yo nan DHR nenpòt kilè anvan 1 lane pase aprè ensidan pèsekisyon ki akize a te rive. Si yon moun pa t prezante yon plent nan DHR, yo kapab demare pwosè a dirèkteman nan tribinal eta a sou labaz HRL la, nan 3 lane oplita aprè zak pèsekisyon seksyèl yo deklare ki te fèt. Yon moun pa gendwa prezante yon plent devan DHR si yo poko anrejistre plent HRL yo nan yon tribinal eta a.

Si ou pote plent onivo entèn opre anplwayè a, sa pa p pwolonje tan ou genyen pou prezante plent ou an nan DHR oswa devan yon tribinal. Delè 1 lane oswa 3 lane a ap kòmanse konte apatide dat ensidan pèsekisyon ki pi resan an.

Ou pa bezwen gen yon avoka pou soumèt plent lan opre DHR, epi sa pa koute anyen pou prezante yon plent nan DHR.

DHR pral envestige plent ou epi detèmine si gen yon debi de prèv pou panse pèsekisyon seksyèl te rive vreman. Yo pral voye dosye kòmansman prèv (probable cause) yo nan yon odyans piblik devan yon jij dwa administratif. Si yo jwenn gen zak pèsekisyon seksyèl ki te fèt aprè yon odyans, DHR gen pouvwa jwenn yon solisyon, ki varye men ki gendwa egzije pou anplwayè ou a pran mezi pou kanpe pèsekisyon an, oubyen pou retabli domaj ki koze a, ikonpri peye domaj monetè, frè avoka ak amann sivil.

Biwo prensipal DHR la chita nan: NYS Division of Human Rights, One Fordham Plaza, Fourth Floor, Bronx, New York 10458. Ou gendwa sonnen nan (718) 741-8400 oswa al gade nan www.dhr.ny.gov.

Kontakte DHR nan (888) 392-3644 oubyen al gade nan https://dhr.ny.gov/complaint pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou prezante yon plent. Sit entènèt la gen yon fòmilè plent ki kapab rale, ranpli, notarye, epi voye tounen bay DHR nan kourye lapòs. Sit entènèt la gen kowòdone tou pou biwo rejyonal DHR la toupatou nan eta New York.

Lwa 1964 sou dwa sivik

Komisyon Etazini Damerik pou opòtinite egalego nan anbochaj (United States Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) mete anplas lejislasyon federal anti-diskriminasyon, ki gen ladan atik VII lwa 1964 sou dwa sivik (kodifye antanke 42 U.S.C. § 2000e e suivan). Yon moun ka depoze yon plent opre EEOC nenpòt kilè nan 300 jou oplita apatide dat pèsekisyon an. Sa pa koute anyen pou prezante yon plent opre EEOC. EEOC pral envestige plent lan, epi detèmine si gen yon jistifikasyon rezonab pou kwè diskriminasyon an te rive vreman, lè sa a EEOC pwodui yon korespondans dwa pou pousuiv devan lajistis (Right to Sue) ki otorize moun lan prezante yon plent nan yon tribinal federal.

EEOC pa òganize odyans ni atribye soulajman, men li gendwa pran lòt mezi tankou pousuiv ka devan tribinal federal onon pati ki pote plent yo. Tribinal federal yo gendwa atribye soulajman si yo dekouvri te gen diskriminasyon ki te fèt vreman. Anjeneral, anplwayè prive dwe gen omwen 15 anplwaye pou EEOC kapab konpetan pou tande zafè a.

Yon anplwaye ki deklare li te viktim diskriminasyon nan travay li kapab prezante yon « akizasyon diskriminasyon » (Charge of Discrimination). EEOC gen biwo distri, biwo zòn, ak biwo lokal kote plent yo kapab prezante. Kontakte EEOC lè ou sonnen nan (800) 669-4000; TTY: (800) 669-6820, al gade sit entènèt yo nan https://www.eeoc.gov/ oswa voye yon imèl nan info@eeoc.gov.

Si yon moun te soumèt yon plent administrativ nan DHR, DHR pral prezante plent lan devan EEOC pou pwoteje dwa li genyen pou kontimye pwosedi a devan yon tribinal federal.

Pwoteksyon lokal

Anpil minisipalite mete anplas lwa ki pwoteje moun kont pèsekisyon seksyèl ak diskriminasyon. Kontakte konte, vil oswa minisipalite w lan pou chèche konnen si gen lwa konsa ki egziste. Pa egzanp, anplwaye ki travay mam vil New York la gendwa prezante plent pou pèsekisyon seksyèl opre komisyon minisipal vil New York pou dwa delòm (New York City Commission on Human Rights). Kontakte biwo prensipal yo nan piwo Polis (Law Enforcement Bureau) komisyon vil NY sou dwa delòm ki se NYC Commission on Human Rights, 40 Rector Street, 10th Floor, New York, New York; sonnen nan 311 oswa nan (212) 306-7450; oubyen al gade nan http://www.nyc.gov/html/cchr/html/home/home.shtml.

Kontakte depatman polis lokal la.

Pèsekisyon an gendwa yon zak kriminèl si li enplike bagay tankou manyen fizikman, imobilizasyon fizik fòse oswa atak seksyèl fòse. Kontakte depatman polis lokal la.

Return to the top of the page